ما


من در این باغ

تو در آن باغ

من مترسک

تو کلاغ.

0