آهای بچه‌های بازی!
کله‌تراشیده‌های شرور!
شیطانک‌های لپ قرمزی!   کجایید؟

برف می‌آید! برف!

0