درمیان سنگ‌ها
«سنگ‌تمام» را
دوست‌تر می‌داشتم.
لیک آن‌را
کس بهر من نگذاشت
و من؟
...
...
و من بهر کس نگذاشتم.

0