آی ... بی‌همه‌کس
غم مخور!
بی همه کس
به سر شود.

0


 

Blogger Template by Adam Every