آقا، محل سكونت شما كجاست؟
- محل سكونت؟ ...
خانه‌ام این‌جاست اما ...
اما من سال‌هاست جایی ساكن نبوده‌ام.

0