نمی‌دانم
پوست انگشت‌هایم
کجا شروع
و
کجا
تمام میشود
این نخ سیگار.
نگاه کن!
داغ دارم
داغدارم
داغ‌دار.

0