تمام سعادت‌آباد را گشتم.
آن‌جا نبود.
یک‌چند نیز
در شهرک غرب
سرگردان شدم.

0