در کوچه‌باغ حرف‌هایی که هرگز ...
پاورچین پاورچین می‌روم و ...
و نقطه می‌چینم.
یک دسته
برای تو
بیا!
«...»
برای حرف‌هایی که
دل‌ات می‌خواهد نگویی
و این دسته
«...»
این دسته هم برای من
که دل‌ام
می‌خواهد
بگویم ...

0