نه چشم به راهم دیگر
نه گوش به زنگ.
آری آری وقتش رسیده است
وقت می سرخ‌رنگ.

0