-

در کرانه‌های داغ ساحل ارژنگ
من آب شوم
تو رنگ.

0