حرفهایی هست مثل کژدم
که حاصل ناگفتن‌شان
در دل ماندن‌شان ...
چه بگویم؟
می‌دانی.
و اگر ...
و اگر روزی ...
و اگر روزی در زندان دلی باز شود؟
...
بهای رابطه شاید
قطره‌های زهری‌ست که زندان‌بانان لال
هرروز
در استکان چای
یا فنجان قهوه­ صبحانه خود می‌ریزند.
بی‌هراس­ از مرگ
بینیاز مرهم.
گوئیا رابطه
حاصل نیکی‌ست
بهبار آمده از ضرب دو منفی در هم.

0