با من حرف بزن
خریدار حرف‌های توام
خریداری که فرق حرف را با حرف
می‌داند
آرامشم تو را نفریبد
تنهایی ام تو را نترساند.

0