نزدیك تو باشم.
از ملایم‌ترین نزدیكی‌ها.
و از حریر
پرده‌ای بین ما.
تو را نبوسم
اما
از هرم لب‌هایت
لبم
داغ شود.

0