خلاصه هستی‌ام
ماجرای تأخیر مکرر اسب‌سوار تیزپایی است
که در خورجین‌ش
نوش‌دارویی دارد
...
قلب من
گورستان سهراب‌های پهلودریده است

0