بهترین معمارم
به خودم می‌نازم
روی آب
خانه می‌سازم.

0