دایما در راه ناهموار «نه این نه آن» رفته‌ام،
در پی یک زندگی «این‌طور نه، بلکه آن‌طور» گشته‌ام،
خواب «هم این هم آن» را دیده‌ام،
و همیشه یک حس «دوست دارم اما» داشته‌ام.

0