نگو «بهانه‌ات آبکی‌ست»
انگشت‌های جوهری من
و حریر سفید پیراهن تو؟
استخوان شانه‌ی من
و گونه‌های نرم تو؟
نه نه، این بهانه نیست
تنها برقص
نگو «بهانه‌ات آبکی‌ست».

0