قهوه‌جوش صدا می‌زند
قل‌قل‌قل
یعنی «مانی کجایی»؟
تلفن می­گوید
درینگ درینک درینگ
آه ...
یعنی «کسی با تو کار دارد».
قلبم می‌طپد
تاپ تاپ تاپ
آیا کیست؟
ـ نه نه
اشتباه گرفته‌اید آقا
این شماره‌ی این‌جا نیست.

0