ـ

یکی
در انتظار ناجی آخر
یکی
در انتظار نازنین دلبر
یکی
افتاده بر خاک/ سربرمهر
من
در انتظار قهوه پیش از ظهر.

0