خشکید
نهالی که در دل داشتم.
جرم این بود که حکم جبر را
حرف حساب انگاشتم.

0