حادثه

اول
دست به دست هم ‌می‌رفتیم
بعد
کمی سر به سر هم گذاشتیم
و بعد
دهان به دهان شدیم.

0