هم‌بازی کجایی؟

دل یکی مثل من
همیشه نارس
برای یکی مثل تو
همیشه کال
می‌زند بال بال.

0