-

وصل نه
تنها یک اتصالی ساده
(و پرجرقه!)
و تاریکی ..

0