-

از کوچههای خاکی دور
باد آمد.
خردهکاهی خلید در چشمم.

0