-

یک به هیچ به نفع تو
یک به هیچ به نفع من
هیچ به هیچ، به نفع هیچکس

0