-


- این‌ها چه می‌گویند؟
این‌ها؟ 
این‌ها فقط تماشاچی‌اند.

0