انگار در چشم‌ام نمک

بیا برقصیم
همدیگر را محکم نگه‌داریم
سر بر شانه هم بگذاریم
با خشکسالی تمام سال‌های رفته
بی‌حساب شویم.

0